ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Pèrde: de onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van bier en bijpassende glazen en die wordt ontplooid onder de koepel van cvba-so Gentrepreneur Company, 0633.692.189, gevestigd te Hoogpoort 15, 9000 Gent;
  • Producten: het bier, de bierflesjes en de bierglazen die bij Pèrde kunnen worden besteld.
  • Klant: iedere onderneming of natuurlijke persoon die Producten aankoopt.
  • Consument: iedere Klant en tevens natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot Producten door Pèrde aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

Behoudens indien de Klant schriftelijk heeft meegedeeld de taal van deze Algemene Voorwaarden niet machtig te zijn, bevestigt hij deze te begrijpen.

Artikel 3 - Offertes

Offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant en door Pèrde. Pèrde behoudt zich bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

Elke overeenkomst tussen Partijen komt definitief tot stand vanaf het plaatsen van een bestelling (mits aanvaarding door Pèrde). Elke Overeenkomst wordt bewust aangegaan door Partijen, met kennis van zaken en zonder onderlinge onafhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat een evenwichtige relatie is tot stand gekomen in het licht van de algemene economie van de overeenkomst en de geldende handelsgebruiken in de sector.

Elke natuurlijke persoon die Producten wenst te bestellen moet minstens 18 jaar oud zijn om een geldige bestelling te kunnen plaatsen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

De Consument is zich ervan bewust dat de Producten van Pèrde een beperkte houdbaarheid hebben. De Consument beschikt bij de aankoop op afstand van bier dus niet over een herroepingsrecht, ongeacht of deze overeenkomst al dan niet op afstand werd gesloten (artikel VI.73, eerste lid, 4° WER).

Wordt een overeenkomst op afstand gesloten voor de aankoop van glazen van Pèrde, beschikt de Consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen, vanaf de dag van ontvangst. Hiertoe zal de Consument op ondubbelzinnige wijze meedelen aan Pèrde de overeenkomst te herroepen, en dit per e-mail naar info@perde.be. De kosten van terugzending zijn ten laste van de Consument. Desgevallend worden de reeds ontvangen sommen terugbetaald aan de Consument op dezelfde wijze als de initiële betaling.

Artikel 6 - Prijs en betaling

De prijzen van de Producten zijn in euro en staan vermeld op de offerte.

Alle betalingen gebeuren contant, netto en zonder enige aftrek op de zetel van Pèrde. Een cheque of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt, vormt geen bevrijdende betaling. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledige prijs. De uitgifte van ongedekte cheques of om het even welk ander probleem dat Pèrde hindert de betaling te ontvangen van de titel die ter betaling wordt overhandigd, betekent een zware fout op basis waarvan wij de Overeenkomst kunnen ontbinden en een schadevergoeding kunnen vorderen.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien overeengekomen werd dat een voorschot dient te worden betaald, vangen de verplichtingen die op Pèrde rusten ingevolge de aangegane verbintenis pas aan na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, de innings-, aanmanings- en vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

In geval van laattijdige betaling vervallen ook alle eventuele betalingstermijnen. Bij wanbetaling van één factuur worden alle schuldvorderingen op dezelfde Klant onmiddellijk opeisbaar.

Ingeval van laattijdige betaling is Pèrde gerechtigd al haar verbintenissen ten aanzien van de Klant op te schorten. Pèrde is slechts gehouden tot levering na integrale betaling door de Klant.

Onverminderd het herroepingsrecht van de Consument conform Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de Overeenkomst geacht ontbonden te zijn lastens de Klant, indien de Klant zijn aankoop annuleert na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor de levering. Wij hebben desgevallend recht op een verbrekingsvergoeding van 15% van het aankoopbedrag, onverminderd het recht van Pèrde om een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijke schade.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur ondubbelzinnig en per aangetekend schrijven aan Pèrde kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke aan een tijdig protest in de juiste vorm wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de kwaliteit van de Producten en ontslaat zij Pèrde van enige verdere aansprakelijkheid.

Artikel 7 - Leveringstermijn en levering

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn (contact)gegevens (naam, adres...).

Pèrde verbindt zich ertoe de Producten in goede staat te versturen. De Producten worden vervoerd op risico en op kosten van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de productie van het bestelde Product zou worden stopgezet omwille van een reden buiten de wil en controle van Pèrde, is de Overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Klachten van de Klant, schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Producten de volledige en exclusieve eigendom blijven van Pèrde tot integrale betaling van de hoofdsom en bijkomende kosten. De Klant zal zich er in ieder geval van onthouden tot het ogenblik van de volledige betaling van de Producten, om er om het even welke manier over te beschikken (gebruiken, doorverkopen,...).

Artikel 9 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Overeenkomsten met Pèrde kunnen worden aangegaan zoals beschreven in de offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door Pèrde eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de Klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Pèrde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe noch indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie). De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). Alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove fout van Pèrde en haar aangestelden of lasthebbers of ingeval dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving dergelijke beperkingen niet toestaan.

Artikel 11 - Overmacht

In geval van overmacht is Pèrde niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan ofwel de verplichtingen van Pèrde worden opgeschort voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief worden ontbonden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden...

Artikel 12 - Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Pèrde, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

Artikel 13 - Privacy

Pèrde verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie omtrent het Privacybeleid van Pèrde is terug te vinden op de website. De Klant verklaart uitdrukkelijk het Privacybeleid te hebben geraadpleegd en doorgenomen voorafgaand aan zijn bestelling. Vragen omtrent het Privacybeleid kunnen worden gesteld per e-mail of per brief.

Artikel 14 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.

In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Deze laatste bepaling is echter niet van toepassing op overeenkomsten met een Consument.